Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 22/RMČ/2007

k vyjádření městské části Praha 14 k předložené dokumentaci na "střešní nástavbu bytového domu Volkova č. p. 1131 a 1132, Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s předloženou dokumentací na "střešní nástavbu bytového domu Volkova č. p. 1131 a 1132, Praha 14"

II. p o ž a d u j e

doplnění dokumentace pro územní řízení o řešení dopravy v klidu v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "střešní nástavba bytového domu Volkova č. p. 1131 a 1132, Praha 14" navrhovateli

T: 15. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR