Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

4. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 1. 2007

č. 23/RMČ/2007

k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "nová RS 320, kVN, kNN, SDK Praha 14 - Kyje, ul. Sýkovecká"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "nová RS 320, kVN, kNN, SDK Praha 14 - Kyje, ul. Sýkovecká" umístěné na pozemcích parc. č. 2678, 2680, 2681, 2686/1, 2689, 2690 (2690/1, 2690/2), 355, 377, k. ú. Kyje

II. n e m á n á m i t e k

k vlastní dokumentaci pro územní řízení na umístění nové rozvodné stanice a provedení pokládky kabelů v oblasti Jiráskovy čtvrti

III. p o ž a d u j e

po investorovi, aby po výběru dodavatel neprodleně předložil městské části Praha 14 časový harmonogram provedení pokládky kabelů na pozemek parc. č. 2680, k. ú. Kyje, ul. Mílovská, aby mohla být provedena koordinace a stanoveny podmínky, které by neznemožnily následné vybudování chodníku v roce 2007

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "nová RS 320, kVN, kNN, SDK Praha 14 - Kyje, ul. Sýkovecká" žadateli

T: 15. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: : OÚR, OVD, OESM