Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 153/RMČ/2008

k převodu nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 124 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s převodem nájemní smlouvy č. 18885/201/OSM/97 ze dne 10. 11. 1997 na pronájem pozemku parc. č. 124 o výměře 267 m2 v k. ú. Kyje na pana Milana Štejfu, bytem V Předpolí 1452, Praha 10 z důvodu úmrtí nájemce pana Miloslava Štejfy, bytem U Slávie 4, Praha 10

2. se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 124 o výměře 267 m2 v k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a panem Milanem Štejfou, bytem V Předpolí 1452, Praha 10, za nájemné ve výši 11 Kč/m2/rok

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 124 v k. ú. Kyje s panem Milanem Štejfou

T: 25. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic