Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 155/RMČ/2008

k návrhu na revokaci zveřejnění záměru a k následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1, k. ú. Kyje o výměře 435 m2 se společností Regionální stavební, s. r. o., se sídlem Ostrovského 3, Praha 5


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s revokací usnesení č. 102/RMČ/2008 v plném rozsahu

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit společnost Regionální stavební, s. r. o., se sídlem Ostrovského 3, Praha 5, s revokací usnesení č. 102/RMČ/2008

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic