Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 156/RMČ/2008

ke zveřejnění záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín s manžely Žákovými


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín manželům Žákovým, bytem Třešňová 25, Praha 9

2. s uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín s manžely Žákovými za cenu 1 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 408 000 Kč, pokud nebudou vzneseny námitky a připomínky k zveřejněnému záměru

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín manželům Žákovým

T: 15. 4. 2008

2. předložit návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín uzavřené s manžely Žákovými za cenu 1 500 Kč/m2 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic