Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 158/RMČ/2008

náměty městské části Praha 14 pro "Nový Územní plán hl. m. Prahy"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

náměty městské části Praha 14 pro „Nový Územní plán hl. m. Prahy“ uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předání tohoto usnesení vč. přílohy č. 1 zpracovateli nového územního plánu hl. m. Prahy - útvaru rozvoje hl. m. Prahy

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR