Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 160/RMČ/2008

k podnětu na změnu územního plánu, která by území ve vlastnictví společnosti Rekomont, a. s. při ul. Kbelská přidělila odpovídající funkční využití


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

změnu územního plánu, která by území ve vlastnictví společnosti REKOMONT, a. s. při ul. Kbelská přidělila odpovídající funkční využití

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

postoupit podnět na změnu územního plánu pozemků ve vlastnictví společnosti Rekomont, a. s. pořizovateli MHMP - odboru územního plánu pro koncept "Nového Územního plánu"

T: 4. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OVD