Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2008

č. 162/RMČ/2008

ke změně pracovního poměru pana Jana Kunického, ředitele Základní ąkoly, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 z doby neurčité na dobu určitou


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se změnou pracovního poměru pana Jana Kunického, ředitele Z© Bří Venclíků z doby neurčité na dobu určitou od 21. 4. 2008 do 20. 4. 2009

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. seznámit pana Jana Kunického, ředitele Z© Bří Venclíků se změnou pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou od 21. 4. 2008 do 20. 4. 2009

T: 15. 4. 2008

2. zajistit vydání nové jmenovací listiny v níľ bude vymezená doba trvání ve funkci ředitele Z© Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most od 21. 4. 2008 do 20. 4. 2009

T: 18. 4. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: PO KT, Z© Bří Venclíků. O©