Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 29/RMČ/2009

k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku ( budov ) pro rok 2008

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit přerušení odpisování DHMO - budov pro rok 2008

T: 31. 1. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE