Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 31/RMČ/2009

k návrhu na úpravu platů vedoucím pracovníkům Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu platů vedoucích pracovníků Úřadu městské části Praha 14 dle přílohy - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14
zajistit úpravu platových výměrů vedoucím pracovníkům úřadu k datu 1. 1. 2009

T: 30. 1. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT