Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 46/RMČ/2009

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 939 a 941/1 v k. ú. Kyje za účelem zřízení staveniště


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 939 a 941/1 v k. ú. Kyje o celkové výměře 1 200 m2 za účelem zřízení staveniště na akci „Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, rekonstrukce železničního mostu“ mezi městskou částí Praha 14 a spol. Bögl a Krýsl, k. s., se sídlem Renoirova 1051/2a, Praha 5 za cenu 10 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné 12 000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 939 a 941/1 v k. ú. Kyje se spol. Bögl a Krýsl, k. s.

T: 31. 3. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic