Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 47/RMČ/2009

k žádosti OOA MHMP o vydání stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu v ulici Manželů Dostálových


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s pronájmem části pozemku parc. č. 2665/215 o výměře 90 m2 za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu č. p. 1301 a 1302, ul. Manželů Dostálových, vše v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje

T: 15. 2. 2009

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic