Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 48/RMČ/2009

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

následující pořadí nabídek obdržených k záměru na prodej pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje

1. Petr Humlhanz, Melantrichova 10, Praha 1

2. Jan a Bohumila Čihákovi, Za Rokytkou 709, Praha 9

3. Jiří Urbánek, Vaňkova 20, Praha 9

II. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 115, k. ú. Kyje, se zájemcem umístěným na prvním místě v pořadí, pokud nedojde k podpisu smlouvy s tímto zájemcem, bude uzavřena smlouva s následujícím zájemcem dle stanoveného pořadí

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje

T: 17. 3. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic