Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 49/RMČ/2009

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 o výměře 41 m2 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 (dle oddělovacího geometrického plánu parc. č. 56/5) o výměře 41 m2 v k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a Ing. Štěpánem Tesařem, bytem Slezská 69, Praha 3 a Janem Hofmanem, bytem Záhřebská 11, Brno 16 za cenu ve výši 2 350 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 v k. ú. Hloubětín Ing. Štěpánu Tesařovi a Janu Hofmanovi na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic