Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 50/RMČ/2009

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků při ulici Tálinská dotčených zateplením budovy č. p. 1045, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy s p. Malým, bytem Tálínská 1045, Praha 9 na část pozemků parc. č. 1030 a 2727/1 o výměře 1,5 m2 dotčených zateplením budovy č. p. 1045, k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy s p. Milošem Malým, bytem Tálínská 1045, Praha 9, na část pozemků parc. č. 1030 a 2727/1 o výměře 1,5 m2

T: 28. 2. 2009

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic