Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 54/RMČ/2009

k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2560/1 v k. ú. Hloubětín za účelem umístění oboustranného reklamního zařízení


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2560/1 v k. ú. Hloubětín za účelem umístění oboustranného světelného reklamního zařízení společnosti DKNV media, s. r. o., se sídlem Libušská 248/133, Praha 4, za cenu pronájmu 150 000 Kč ročně

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit seznámení spol. DKNV, s. r. o. se stanoviskem Rady městské části Praha 14

T: 15. 2. 2009

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic