Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 55/RMČ/2009

k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby na pozemku parc. č. 1835 kat. území Kyje při ul. Svatojánská x Koclířova


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s návrhem na umístění stavby bytového domu o 3. NP na pozemku parc. č. 1835 v kat. území Kyje při ul. Svatojánská x Koclířova, námitky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14, jako účastníka řízení, k návrhu na umístění stavby bytového domu na pozemku parc. č. 1835 kat. území Kyje odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14

T: 30. 1. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OVD