Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 56/RMČ/2009

k úpravě směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelská


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

podnět obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. na úpravu směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelské

II. s o u h l a s í

s úpravou směrné části ÚPn u funkční plochy OV s kódem míry využití území E, u východně navazující plochy OC s kódem D za podmínky, že:

- kolaudace staveb z bytové výstavby II. etapy proběhne až po zprovoznění Vysočanské radiály a prodloužené komunikace Ocelkova

III. p o ž a d u j e

1. uzavřít dohodu mezi zúčastněnými stranami na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Za Černým Mostem - Cíglerova a řízeného dopravního systému na křižovatce Cíglerova-Slévačská

2. zahrnout do záměru II. etapy i výstavbu autobusové zastávky v obou směrech při ul. Budovatelské

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. postoupit podnět na úpravu ÚPn obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. se stanoviskem městské části Praha 14 odboru územního plánu MHMP

T: 5. 2. 2009

2. uzavřít dohodu dle bodu III. 1 tohoto usnesení

T: nejpozději do zahájení územního řízení

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR