Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 1. 2009

č. 57/RMČ/2009

k návrhu na pronájem lůľka v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 15. 1. 2009 do 30. 6. 2009


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem lůľka v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 15. 1. 2009 do 30. 6. 2009

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Baľilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení pronájmu jednoho lůľka v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 15. 1. 2009 do 30. 6. 2009

T: 31. 1. 2009

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, SMP-14, a. s., M© Paculova, OSVZ