Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 63/RMČ/2009

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 5.500 Kč o. s. Zajíček na koni


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 5.500 Kč o. s. Zajíček na koni k úhradě nákladů spojených s přepravou koní na akci "Zajíčkovo masopustní veselení"

2. darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat darovací smlouvu dle bodu I.1. tohoto usnesení

T: 13. 2. 2009

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE, KS OÚR