Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 69/RMČ/2009

k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace k realizaci stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odesláním výzvy podle přílohy č. 1 k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace k realizaci stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova subjektům uvedeným v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

komisi uvedenou v příloze č. 2 - pouze v tiskové podobě rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a předsedu komise podpisem smlouvy o dílo

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit odeslání písemné výzvy k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace k realizaci stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova a zveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na www.oppk.cz a úřední desce městské části Praha 14 po dobu 15 dnů

T: 11. 2. 2009

2. zajistit vyhodnocení nejvhodnější nabídky

T: 26. 2. 2009

3. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

T: 27. 2. 2009

4. informovat Radu městské části Praha 14 o výběru nejvhodnější nabídky

T: 9. 3. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic