Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 70/RMČ/2009

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v k. ú. Kyje, Hloubětín a Černý Most za účelem umístění a provozování plakátovacích ploch


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 221 v k. ú. Kyje, parc. č. 782/25 v k. ú. Hloubětín, parc. č. 93/1 a 5/1 v k. ú. Černý Most spol. RENGL, s. r. o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec za účelem umístění a provozování propagačně - informativních plakátovacích ploch za nájemné ve výši 1 000 Kč ročně za jednu reklamní plochu, tj. za nájemné v celkové výši 4 000 Kč ročně

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 221 v k. ú. Kyje, parc. č. 782/25 v k. ú. Hloubětín, parc. č. 93/1 a 5/1 v k. ú. Černý Most se spol. RENGL, s. r. o.

T: 15. 3. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI