Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 71/RMČ/2009

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem pozemků v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamních poutačů


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2599/39, 81, 84/2 a 2673 o celkové výměře 40 m2 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamních poutačů na dobu 12 měsíců firmě Lipnická, spol. s r. o., Peluškova 1398, Praha 9 za celkové nájemné ve výši 40 000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. zajistit seznámení žadatele s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 ve věci pronájmu částí pozemků parc. č. 2599/39, 81, 84/2 a 2673 v k. ú. Kyje

2. zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 2599/39, 81, 84/2 a 2673 v k. ú. Kyje firmě Lipnická, spol. s r. o.

T: 31. 3. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI