Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 72/RMČ/2009

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemku parc. č. 2690/1, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemku parc. č. 2690/1, k. ú. Kyje, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemku parc. č. 2690/1, k. ú. Kyje

T: 15. 3. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI- oddělení majetkových dispozic