Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 73/RMČ/2009

k žádosti o prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 13 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím úroků z prodlení ve výši 4 998 Kč za pozdní úhradu nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 13 v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. zajistit seznámení žadatele se stanoviskem Rady městské části Praha 14 ve věci prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13 v k. ú. Kyje

2. zajistit seznámení odd. účetní evidence EO se stanoviskem Rady MČ Praha 14

T: 31. 3. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI