Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 78/RMČ/2009

ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 ve složení:

předseda komise:
Mgr. Jitka Žáková, zástupkyně starosty městské části Praha 14
 
členové komise:
PaedDr. Jana Křesťanová, školní inspektor ČŠI
 
PhDr. Zdenka Klesnilová, zástupce MHMP
 
pí Dana Myškovská, zástupce školské rady
 
Mgr. Blanka Pokorná, zástupce pedagogických pracovníků ZŠ
 
Mgr. Alena Naidrová, zástupce zřizovatele
 
Ing. Ilona Picková, odborník v oblasti státní správy ve školství
 
tajemník komise:
pí Jaroslava Popovská, odbor školství ÚMČ Praha 14

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit jmenování tajemníka, předsedy a členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140

T: 20. 2. 2009

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OŠ