Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2009

č. 79/RMČ/2009

ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 ve složení:

předseda komise:
Mgr. Jitka Žáková, zástupkyně starosty městské části Praha 14
 
členové komise:
Mgr. Libuše Tláskalová, školní inspektor ČŠI
 
PhDr. Zdenka Klesnilová, zástupce MHMP
 
pí Daniela Keclíková, zástupce pedagogických pracovníků MŠ
 
Mgr. Alena Naidrová, zástupce zřizovatele
 
Ing. Jaroslava Kozohorská, odborník v oblasti státní správy ve školství
 
tajemník komise:
pí Jaroslava Popovská, odbor školství ÚMČ Praha 14

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit jmenování tajemníka, předsedy a členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766

T: 20. 2. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OŠ