Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

60. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 3. 2009

č. 117/RMČ/2009

k návrhu na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14 přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e

přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zajistit předložení materiálu v souladu s přílohou č. 2 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

2. zajistit uzavření smluv v souladu s podmínkami grantového programu mezi městskou částí Praha 14 a žadateli o grant uvedenými v příloze č. 1

T: 30. 4. 2009

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, KS, OE