Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 625/RMČ/2009

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 uskutečněné dne 23. 11. 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek ve výši 268.690 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 200.000 Kč

T: 31. 1. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, vítěz VSFL