Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 627/RMČ/2009

k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost a změnu účastníka nájemní smlouvy č. NAN/58/01/003333/2003 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách o výměře 48,80 m2 v ulici Kučerova č. p. 770, Praha 9 a současně se změnou účastníka nájemní smlouvy č. NAN/58//01/003333/2003 ze dne 25. 9. 2003 na straně nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení umístění sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách objektu č. p. 770 ul. Kučerova, Praha 9 a změny účastníka nájemní smlouvy na straně nájemce

T: po předložení výpisu z OR

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce