Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 631/RMČ/2009

ke zprávě o plnění Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v roce 2009


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zprávu o plnění KPSS v roce 2009

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit souhrnnou informaci o plnění KPSS na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 12. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: KS-OÚR, OSVZ, KVIZ Praha 14, SMP-14, a. s., OŠ, KS