Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 632/RMČ/2009

k návrhu na zřízení komise "Projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21" (PZM - MA 21) a plánu zlepšování PZM - MA 21


Rada městské části Praha 14

I. z ř i z u j e

komisi PZM - MA 21 pro zajištění realizace PZM - MA 21 podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. j m e n u j e

1. členy komise podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. koordinátorem PZM - MA 21 Jana Špatenku, referenta KS OÚR

III. s c h v a l u j e

plán zlepšování PZM - MA 21 na městské části Praha 14 pro rok 2010 umístěný v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

IV. u k l á d á

1. Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Radě městské části Praha 14 zprávu o realizaci plánu zlepšování PZM - MA 21 na městské části Praha 14 pro rok 2010

T: 31. 12. 2010

2. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zajistit ustavení a řádný chod manažerského týmu pro realizaci PZM - MA 21

T: 31. 1. 2010

2. zajistit provedení změn v organizačním řádu a souvisejících dokumentech pro zajištění realizace PZM - MA 21 podle schváleného plánu zlepšování pro rok 2010

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS