Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 634/RMČ/2009

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městskou částí Praha 14 a firmou GAPP System, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městskou částí Praha 14 a firmou GAPP System, s. r. o. dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městskou částí Praha 14 a firmou GAPP System, s. r. o.

T: 11. 12. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, KS, OE