Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 638/RMČ/2009

k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy čj. 738/09 na pronájem prostor v Z© Chvaletická 918 - Lehovec


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy s firmou SOVA, s. r. o., zastoupenou Ing. Evou Hoąkovou, jednatelkou společnosti od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Z© Chvaletická s tím, ľe Rada městské části Praha 14 souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy čj. 738/09 na pronájem nebytových prostor v Z©

T: 30. 12. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, Z© Chvaletická