Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 12. 2009

č. 640/RMČ/2009

ke změně ve složení dopravní komise Rady městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

rezignaci p. Josefa Kutmona na členství v dopravní komisi

II. j m e n u j e

do funkce člena dopravní komise p. Marka Zemana s účinností ode dne 8. 12. 2009

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit jmenování p. Marka Zemana do funkce člena dopravní komise

2. informovat p. Josefa Kutmona o tomto usnesení

T: 15. 12. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, předseda a tajemník dopravní komise