Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 114/RMČ/2010

k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby kandidáta dle přílohy

T: 30. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSO