Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 115/RMČ/2010

ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2009


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

1. zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2009

2. postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
předložit zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2009 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 30. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS