Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 117/RMČ/2010

k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Zajíček na koni ve výši 5.500 Kč


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Zajíček na koni, který bude použit jako příspěvek na financování akce 1. máj s Prahou 14, a to na dopravu koní na akci

2. darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a občanským sdružením Zajíček na koni

T: 2. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE