Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 119/RMČ/2010

k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Přestavba sociálního zařízení - Z© Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci " Přestavba sociálního zařízení - Z© Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín" (příloha č.1)

II. j m e n u j e

hodnotící komisi ve sloľení dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit zahájení zadávacího řízení dle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 3. 2010

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 31. 3. 2010

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením a výsledkem veřejné zakázky "Přestavba sociálního zařízení - Z© Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín"

T: 18. 5. 2010

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, O©, členové hodnotící komise