Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 120/RMČ/2010

k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na úpravu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1295/3 k. ú. Hloubětín při ul. Za Černým Mostem - míry využití území z kódu SV-C na SV-D


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s podanou žádostí o úpravu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1295/3 k. ú. Hloubětín při ul. Za Černým Mostem - míry využití území z kódu SV-C na SV-D se záměrem umístit 3 bytové domy a objekt mateřské školy

II. s o u h l a s í

s navrženou úpravou územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1295/3 k. ú. Hloubětín při ul. Za Černým Mostem

III. p o ž a d u j e

1. předložit variantní řešení dopravního napojení dotčeného pozemku na ul. Za Černým Mostem a to protilehle k ul. Borská; křižovatka bude řízená, vč. návazných chodníků a přechodů pro chodce

2. v souvislosti s návrhem na umístění mateřské školy dořešit s městskou částí Praha 14 podrobnosti z hlediska další spolupráce a majetkových vztahů

3. splnění bodu III.1. a III.2. nejpozději do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby na výše uvedený pozemek

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. sdělit vyjádření městské části Praha 14 obchodní společnosti LIPNICKÁ, s.r.o.

T: 31. 3. 2010

2. postoupit podnět na úpravu územního plánu pořizovateli územně plánovací dokumentace MHMP- odboru územního plánu

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR