Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 121/RMČ/2010

k vyjádření městské části Praha 14 k námitce ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1302/4, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1309 a 1310 k. ú. Hloubětín při ul. K Hutím z plochy LR na VV, OB a ZP


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s podanou námitkou ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1302/4, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1309 a 1310 k. ú. Hloubětín při ul. K Hutím z plochy LR na VV, OB a ZP

II. p o ž a d u j e

pro konečné stanovisko městské části Praha 14 předložit studii k využití dotčeného pozemku s řešením jednotlivých staveb i využitím území (architektonická koncepce, plošné a kapacitní údaje, bilance dopravy v klidu, míra využití..)

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit vyjádření městské části Praha 14 vlastníkům dotčeného pozemku

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR