Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 123/RMČ/2010

k vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení na stavbu "Komunitní centrum Hloubětínská"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s umístěním stavby "Komunitní centrum Hloubětínská" včetně objektů související technické infrastruktury na pozemcích parc. č. 68/1, 68/2 a 69 a souvisejících v katastrálním území Hloubětín podle dokumentace k územnímu řízení zpracované Ing. arch. Jiřím Krylem v 11.2009 včetně dodatků odevzdaných 01.2010

2. se stavebním programem a hlavními zásadami provozního a architektonického řešení stavby

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k umístění stavby žadateli, Ing. arch. Jiřímu Krylovi, Hošťálkova 392/1a, Praha 6, projektantovi záměru

T: 25. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR