Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

85. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 3. 2010

č. 125/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 2559 o výměře 625 m2 v k. ú. Kyje panu Vladimíru Bělovi, bytem Bryksova 780, Praha 9 za cenu minimálně 320 Kč/m2, tj. za celkovou cenu ve výši minimálně 200 000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje panu Vladimíru Bělovi

T: 29. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM