Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 139/RMČ/2010

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 40.172 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 40.172 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 40.172 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel