Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 144/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o užívání nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o užívání nebytových prostor o výměře 39,27 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření smlouvy o užívání nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9

T: 30. 4. 2010

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce