Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 145/RMČ/2010

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akce "Rekonstrukce výtahů Bří Venclíků 1070-1071" a "Rekonstrukce výtahů Kardašovská 753-754"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Dosna, s. r. o. na akci "Rekonstrukce výtahů Bří Venclíků 1070-1071" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

a

s firmou CZ Lift, s. r. o. na akci "Rekonstrukce výtahů Kardašovská 753-754" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou Dosna, s. r. o. na akci "Rekonstrukce výtahů Bří Venclíků 1070-1071" a s firmou CZ Lift, s. r. o. na akci "Rekonstrukce výtahů Kardašovská 753-754"

T: 30. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS