Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 150/RMČ/2010

k vyhlášení grantových programů


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. vyhlášení grantového programu městské části Praha 14 základním školám zřízených městskou částí na podporu projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů pro žáky základních škol za podmínek uvedených v příloze č. 1

2. vyhlášení grantového programu městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2010 za podmínek uvedených v příloze č. 2

II. p o v ě ř u j e

grantovou komisi pro sociální oblast

posuzováním žádostí o grant v obou vyhlášených programech

III. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14 na úřední desce, vývěskách a internetových stránkách městské části Praha 14, a v případě grantového programu v sociální oblasti pro rok 2010 zajistit také vyhlášení na úřední desce, vývěskách a internetových stránkách městské části Dolní Počernice

T: 8. 4. 2010

2. předložit návrh na rozšíření grantové komise o zástupce městské části Dolní Počernice v souladu s podmínkami hl. m. Prahy pro účely grantového programu v sociální oblasti pro rok 2010

T: 4. 5. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: KS OÚR, OE, OSVZ