Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 151/RMČ/2010

k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí a údrľbě software ke mzdovému programu FLUXPAM 5 mezi městskou částí Praha 14 a firmou FLUX s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavřením smlouvy o poskytnutí a údrľbě software ke mzdovému programu FLUXPAM 5 mezi městskou částí Praha 14 a firmou FLUX s. r. o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí a údrľbě software ke mzdovému programu FLUXPAM 5

T: 9. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, KS, OE