Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 155/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění záměru s následným uzavřením nájemní smlouvy se společností GAMATEL, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a s následným uzavřením nájemní smlouvy na pozemky o výměře 494 m2 se společností GAMATEL, s. r. o., se sídlem V Celnici 4, Praha 1 za nájemné ve výši 160 Kč/m2/rok

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem ploch a následné uzavření nájemní smlouvy se společností GAMATEL, s. r. o.

T: 30. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM