Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 156/RMČ/2010

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2726/5 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s úplatným převodem části pozemku parc. č. 2726/5 o výměře cca 275 m2 v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2726/5 v k. ú. Kyje

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM